Kategorie
Aktualności

Skarga na brak dostępności

Ostatnio przyszło mi taszczyć wózek z dzieckiem po schodach, które nie miały żadnego podjazdu. Stąd dzisiejszy temat, czyli skarga na brak dostępności. Jest to środek przewidziany w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o dostępności”. Statystyki pokazują, że skarga ta nie jest zbyt często wykorzystywana, co wynika albo z niewiedzy o możliwości jej wniesienia, albo po prostu z rezygnacji tych, którzy na co dzień zmagają się z problemem braku dostępności.

Brak dostępności oznacza sytuację, w której produkt albo usługa nie posiada cechy lub cech pozwalających na korzystanie z tego produktu lub usługi przez osoby ze szczególnymi potrzebami na zasadzie równości z innymi osobami. Ograniczenia takie ustawodawca nazywa barierami – zaś ich definicja zawarta jest w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępności. Zgodnie z tym przepisem przez barierę należy rozumieć przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Na gruncie ustawy o braku dostępności pojęcie „osób ze szczególnymi potrzebami interpretowane jest dość szeroko, mianowicie do kategorii tych osób zalicza się m.in. osoby:

 • na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidome i słabowidzące,
 • głuche i słabosłyszące,
 • głuchoniewidome,
 • z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • starsze i osłabione chorobami,
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (a także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • z ciężkim lub nieporęcznym bagażem

oraz

 • kobiety w ciąży.

Postępowanie związane z brakiem dostępności wszczynane jest na wniosek  osoby ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzic, opiekun, kurator), po wykazaniu interesu faktycznego.

Wymagania formalne wniosku o zapewnienie dostępności:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Ustawa o dostępności nie przewiduje wymogu nie przewiduje wymogu podpisania wniosku o zapewnienie dostępności i brak jest podstaw prawnych do wzywania do uzupełnienia braków formalnych w tym zakresie.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w odpowiednim czasie lub w należyty sposób, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę tę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Wniesienie skargi na brak dostępności musi być poprzedzone złożeniem wniosku o zapewnienie dostępności w trybie art. 30 ustawy o dostępności.

Skargę wnosi się po upływie 30 dni od dnia, w którym:

 • upłynął ustawowy lub wyznaczony przez podmiot publiczny termin zapewnienia dostępności (terminy wynikające z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o dostępności),
 • wnioskodawca otrzymał zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności (art. 31 ust. 3 ustawy o dostępności).

Elementy skargi na brak dostępności:

 1.  dane skarżącego (imię i nazwisko, ewentualnie adres, numer telefonu lub adres e-mail)
 2.  wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3.  wskazanie sposobu kontaktu ze skarżącym;
 4.  wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
 5.  podpis.

Do skargi można dołączyć kopię wniosku o zapewnienie dostępności – wówczas skarga nie musi zawierać elementów wskazanych w pkt 2 – 4 powyżej.

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym sprawach związanych z brakiem dostępności.  

Kategorie
Aktualności

Odfrankowienie kredytu frankowego

Podstawą prawną działań sądów, jeśli chodzi o stwierdzanie nieważności albo odfrankowienie kredytów frankowych jest występowanie w umowach, na podstawie których udzielono tych kredytów, tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowień:

 • nieuzgodnionych indywidualnie z konsumentem,
 • kształtujących jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
 • rażąco naruszając jego interesy,
 • które nie dotyczą głównych świadczeń stron albo ich dotyczą, ale zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny.

Na pierwszy rzut oka stwierdzenie nieważności kredytu frankowego może postawić Kredytobiorcę, który nie spłacił jeszcze całości kredytu, w trudnej sytuacji. Związane jest to z koniecznością zwrotu do banku niespłaconej części kredytu. Jednak w większości spraw doszło już do spłaty całości lub przeważającej części wypłaconego kredytu. Jednocześnie, w ewentualnej sprawie o zwrot tej należności, sąd może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozłożyć spłatę zasądzonego świadczenie na raty.   

W przypadku osoby zadłużonej we franku szwajcarskim stwierdzenie nieważności umowy kredytowej nie jest jednak jedynym możliwym rozwiązaniem.

Żądanie odfrankowienia umowy kredytu oznacza wystąpienie do sądu z żądaniem ustalenia, że zawarte w niej klauzule, regulujące przeliczanie złotówek na franki szwajcarskie, stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Po wygranej Kredytobiorcy, umowa kredytu nadal będzie ważna, jednak bezskuteczna w zakresie tych zapisów. Zostaną one z niej niejako „wygumkowane” i będzie ona wykonywana tak, jak gdyby zapisów tych nigdy w tej umowie nie było.

Odfrankowienie kredytu nie pociąga więc za sobą tak dalekich skutków jak te, które wiążą się ze stwierdzeniem jego nieważności. Umowa kredytowa będzie nadal wykonywana, Kredytobiorca nadal będzie spłacał raty, a jego nieruchomość nadal będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu. Niemniej jednak:

 • kredyt frankowy stanie się klasycznym kredytem złotówkowym – oprocentowanym jednak w oparciu o stawkę SARON (następca LIBOR CHF), a nie o stawkę WIBOR, jak to ma miejsce przy kredytach złotówkowych,
 • bank będzie musiał dokonać przeliczenia pozostałych do spłaty rat, a ich wysokość się obniży,
 • zmniejszy się zadłużenie Kredytobiorcy wobec banku,
 • pozew o odfrankowienie kredytu można połączyć z żądaniem zwrotu nadpłaconych rat.

Jest to więc dobre rozwiązanie dla osób, które chcą się uwolnić od franka szwajcarskiego, jednak z różnych przyczyn nie chcą się „rozstawać” z bankiem, które im kredytu udzielił.

Podjęcie decyzji, które z rozwiązań jest korzystniejsze dla Kredytobiorcy (odfrankowienie kredytu frankowego albo jego unieważnienie), a w jego konsekwencji wybór strategii procesowej, powinna poprzedzić dokładana analiza wszystkich za i przeciw każdego rozwiązania. W szczególności będzie to kwestia sytuacji ekonomicznej Kredytobiorcy, wysokości kwot, jakich można dochodzić oraz ewentualnych i kosztów prowadzenia sprawy i ryzyk związanych z jej prowadzniem (roszczenia o wynagrodzenie za korzystnie z kapitału), z uwzględnieniem ciągle rozwijającego się orzecznictwa.

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi tzw. sprawy frankowe, tj. sprawy o unieważnienie i odfrankowienie kredytów frankowych na obszarze całego kraju, w tym dla klientów z Olsztyna i jego okolic.

Kategorie
Aktualności

Nieważność kredytu frankowego

nieważność kredytu frankowego

Dziś już niemal powszechnie wiadomo, że kredyty walutowe stanowiły swoistą pułapkę, zastawioną przez banki, na ich klientów. Wzrosty kursów walut przyczyniły się do licznych i niepotrzebnych dramatów osób pragnących nabyć własne M, a pozbawionych możliwości zadłużenia w złotówkach lub omamionych wizją niskich rat, sprzedawaną przez doradców kredytowych.

Obecnie sądy coraz częściej stają po stronie kredytobiorców, stwierdzając nieważność tych umów lub nakazując ich odfrankowienie.

Nieważność umowy oznacza, że jest ona traktowana, jak gdyby nie została zawarta, a każda ze stron powinna zwrócić drugiej stronie to, co jej świadczyła. Nie wywołuje ona zatem skutków prawnych i to już od dnia jej zawarcia.

W przypadku umów kredytowych we franku szwajcarskim (a także kredytów w innych walutach) dla osiągnięcia tego celu niezbędnym jest wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy. Jest to najdalej idące rozstrzygnięcie w tzw. sprawach frankowych. Po wygranej Kredytobiorcy umowa kredytu będzie uznana za nigdy nie zawartą. Nie będzie ona wywoływała skutków prawnych – i to zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlatego jej strony powinny zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły:

 • Bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wszystkie środki, które Kredytobiorca wpłacił mu wykonując nieważną umowę,
 • Kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę wypłaconego mu kredytu.

Jest to rozwiązanie korzystne dla Kredytobiorcy, ponieważ będzie on zobowiązany do oddania bankowi jedynie faktycznie wypłaconego mu kapitału, bez odsetek, prowizji i innych opłat. Nie jest to jednak jedyny skutek stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. Kredytobiorca nie tylko pozbędzie się negatywnych konsekwencji niekorzystnej umowy ale nadal pozostanie właścicielem nieruchomości, która po wykreślaniu wpisu o kredycie frankowym z księgi wieczystej nieruchomości, będzie wolna od obciążeń z tego tytułu.

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi tzw. sprawy frankowe, tj. sprawy o unieważnienie i odfrankowienie kredytów frankowych, na obszarze całego kraju, w tym dla klientów z Olsztyna i jego okolic.

Kategorie
Aktualności

Niezapłacona faktura

Nie od dziś wiadomo, że wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niesłownych i niesolidnych kontrahentów, którzy nie chcą zapłacić za wykonane usługi czy sprzedany towar. W takim wypadku trzeba działać szybko, bo często nie znamy sytuacji finansowej naszego dłużnika i nie wiemy, czy są realne szanse na odzyskanie długu. Oczywistą i najskuteczniejszą drogą odzyskania pieniędzy jest droga sądowa. Jednak zanim skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, warto skorzystać z metod tzw. windykacji miękkiej i najpierw wezwać dłużnika do zapłaty należności. Odpowiednio sporządzone wezwanie może skutkować tym, że dłużnik spłaci swoje zobowiązanie i nie będzie potrzeby prowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu. Jeśli jednak takie wezwanie nie odniesie spodziewanego skutku, to będzie ono ważnym dowodem w sądzie. Z tego powodu warto, aby takie wezwanie było sporządzone we właściwy sposób. Poniżej przedstawiam niezbędne elementy takiego pisma:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wierzyciela i dłużnika (imię i nazwisko, firma w przypadku przedsiębiorców, adres, numer NIP, inne dane kontaktowe),
 • tytuł pisma – „Wezwanie do zapłaty”,
 • wskazanie roszczenia (należy dokładnie podać kwotę główną należności oraz należne odsetki i wskazać, jaka jest podstawa tego roszczenia, czyli np. dokładny numer faktury VAT oraz datę wymagalności roszczenia),
 • określenie sposobu i ostatecznego terminu zapłaty należności,
 • numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należną kwotę,
 • informacje o konsekwencjach, jakie podejmie wierzyciel w razie braku spłaty należności (np. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub zakończenie dostaw towarów itp.),
 • podpis osoby sporządzającej wezwanie.

Wezwanie do zapłaty warto wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co umożliwi nam uzyskanie oficjalnego potwierdzenia odbioru korespondencji przez dłużnika. W ten sposób wykażemy, stosownie do treści art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., że została podjęta próba polubownego załatwienia sprawy.

 

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi w zakresie spraw związanych z sądowym dochodzeniem należności, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, na rzecz klientów z całego kraju, w tym także z Olsztyna i jego okolic.

Kategorie
Aktualności

Nowy związek partnerski a alimenty na rzecz byłego małżonka

Stosunki rodzinne w prawie polskim unormowane są, w zasadniczej części, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO).

Dziś chciałabym się odnieść do kwestii wpływu nowego związku partnerskiego na obowiązki alimentacyjne byłych małżonków.

Jak wiadomo rozwód powoduje definitywne ustanie więzi łączących małżonków. Jednak skutki prawne byłego małżeństwa mogą i zazwyczaj trwają jednak nadal. Przeważanie odnoszą się one do kwestii relacji z dziećmi oraz obowiązku alimentacyjnego na ich rzecz. Nie każdy jednak wie, że obowiązek alimentacyjny może dotyczyć również byłego małżonka. Problematyka takich alimentów uregulowana jest w art. 60 KRiO. Zgodnie z tym przepisem małżonek rozwiedziony, który:

 • nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,
 • znajduje się w niedostatku

może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania mu środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Istotne jest, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to sąd, na żądanie małżonka niewinnego, może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, mimo że nie znajduje się on w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania (alimentów) małżonkowi rozwiedzionemu wygasa, co do zasady:

 • w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa,
 • w przypadku, gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, z upływem terminu 5 lat od orzeczenia rozwodu (przy czym termin ten może zostać wydłużony).

Związek partnerski (związek nieformalny) stanowi nieusankcjonowany prawnie związek dwóch osób pozostających ze sobą w pożyciu. Związek taki powoduje powstanie też więzi gospodarczej między partnerami.

Zgodnie z art. 60 KRiO tylko nowy związek małżeński, i to tylko małżonka uprawnionego, powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Niemniej jednak, w mojej ocenie, brak formalnego unormowania nowego związku małżonka uprawnionego nie może szkodzić małżonkowi zobowiązanemu do płacenia alimentów. Przyjęcie innego stanowiska mogłoby prowadzić do nieokreślonego w czasie wykorzystywania instytucji świadczeń alimentacyjnych kosztem byłego małżonka. Mimo, że przepisy KRiO skupiają się jedynie na usprawiedliwionych potrzebach małżonka uprawnionego do alimentów oraz jego możliwościach finansowych to nieuwzględnienie nowej sytuacji i tego, w jaki sposób byli małżonkowie ułożyli sobie życie po rozwodzie może stać w sprzeczności z zasadami sprawiedliwości społecznej i stanowić nadużycie prawa. Z tego też względu usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka, pozostającego w nowym związku partnerskim powinny podlegać ocenie z uwzględnieniem możliwości zarobkowych i majątkowych partnera rozwiedzionego małżonka w tym związku. W przeciwnym wypadku uprawniony do alimentacji rozwiedziony małżonek byłby uprzywilejowany w stosunku do drugiego z rozwiedzionych małżonków. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego ma swój skutek ekonomiczny, który praktycznie nie odbiega od więzi gospodarczej, powstałej wskutek małżeństwa. Małżonek uprawniony może uzyskać dodatkowe środki, które wpłyną na zmniejszenie się niedostatku lub usprawiedliwionych potrzeb. Możliwa jest również sytuacja, w której środki z alimentów będą konsumowane na wspólne potrzeby osób pozostających w nowym związku – czyli korzyści z zasądzonych alimentów uzyskałby nowy partner małżonka uprawnionego. Z tego też względu uważam, że w takiej sytuacji powinna mieć zastosowanie instytucja nadużycia prawa z art. 5 KC, w celu unicestwienia/zredukowania zakresu roszczenia alimentacyjnego na rzecz małżonka po rozwodzie.

 

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, w tym z zakresu spraw o rozwód i alimenty, na rzecz klientów zarówno z Olsztyna jak i całego kraju.

Kategorie
Aktualności

Możliwość odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na gruncie KPA

Zgodnie z art. 189f § 1 Kpa organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

 • waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa

lub

 • za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

Co istotne przepis ten ma obligatoryjny charakter. Oznacza to, że organ w każdej sprawie zobowiązany jest do zbadania, czy miały miejsce wskazane w nim przesłanki i ewentualnego poprzestania na pouczeniu, jeśli miały one miejsce. Pominięcie go przez organ w toku postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej uznać należy za istotny brak, mogący stanowić podstawą zarzutu zarówno w administracyjnym jak i sądowym postępowaniu odwoławczym. Organ nie może pominąć w uzasadnieniu decyzji odniesienia się do tego przepisu, nawet jeśli w jego ocenie nie powinna ona mieć zastosowania. Jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że każde naruszenie przepisów zagrożone administracyjną karą pieniężną powinno skutkować nałożeniem na podmiot naruszający tej kary.

W mojej ocenie w każdym przypadku organ przed nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej powinien rozważyć okoliczności związane z:

 • postawą sprawcy,
 • jego dotychczasowym stosunkiem do obowiązujących przepisów,
 • jego sytuację osobistą i możliwościami finansowymi.

Niejednokrotnie, w wyniku dokładnego wyjaśnienia sprawy, może okazać się, że waga stwierdzonego naruszenia nie może być zakwalifikowana inaczej niż jako znikoma.

Zatem, Drodzy Przedsiębiorcy, we wszystkich sprawach, które dotyczą nakładania na Was administracyjnych kar pieniężnych, i w których mają zastosowanie przepisy Kpa, zwracajcie organowi uwagę na ten przepis oraz na kwestię wagi naruszania.

Jeśli doszło już do nałożenia na Was kary pieniężnej, zaś organ pominął całkowicie rozważania co do możliwości zastosowania tego przepisu bądź też rozważył tę kwestię zdawkowo (nie rozpatrując w rzeczywistości istoty sprawy) to w sprawie najprawdopodobniej doszło do istotnego naruszenia Waszych praw i może to stanowić podstawę do wniesienia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) bądź skargi do sądu administracyjnego.

Kategorie
Aktualności

Res iudicata w sprawach z zakresu umarzania należności publicznoprawnych

Generalną zasadą polskiego systemu prawnego jest możliwość udzielania ulg w spłacie należności pobieranych przez podmioty publicznoprawne. Ulgi te, co do zasady, mogą polegać na:

 • rozłożeniu należności na raty;
 • umorzeniu naliczonych od tej należności odsetek;
 • umorzeniu całości lub części należności.

Oczywiście może tu dojść do zbiegu rodzaju udzielanych ulg (np. umorzenie części należności oraz rozłożenie jej pozostałej części na raty). Zasadą jest, że umorzenie należności głównej powoduje umorzenie należnych od tej należności odsetek za zwłokę.

Jeśli chodzi o należności, do których ma zastosowanie przepisy prawa podatkowego, to podstawę materialnoprawną udzielania ulg stanowią art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej. W przypadku należności publicznoprawnych niemających charakteru podatkowego oraz przypadających budżetowi państwa należności cywilnoprawnych podstawę udzielania ulg stanowią przepisy ustawy o finansach publicznych. Również inne ustawy regulują kwestię udzielania ulg w spłacie należności, do których ma zastosowanie (np. Kpa w stosunku do administracyjnych kar pieniężnych). Wskazuję na Ordynację podatkową oraz ustawę o finansach publicznych ze względu na to, że ich przepisy mają najszersze zastosowanie.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w sprawach z zakresu udzielania ulg w spłacie należności podatkowych można „żądać ponownie przyznania ulgi w spłacie zaległości podatkowej tak długo, jak długo zaległość ta istnieje. Zwłaszcza jeśli po wydaniu ostatecznej decyzji odmawiającej udzielenia ulgi wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie ponownego wniosku (np. gdy warunki finansowe lub zdrowotne strony i jej bliskich uległy znacznemu pogorszeniu).” (wyrok NSA z dnia 5 października 2018 r., sygn. I GSK 1046/18). Cytowany fragment oddaje istotę komentowanego zagadnienia. Mimo, iż generalną zasadą prawa polskiego jest zakaz ponownego orzekania w tej samej sprawie – to zakaz ten nie powinien mieć zastosowania w tzw. „sprawach ulgowych”. Jak długo istnieje należność publicznoprawna tak długo może dojść do zmiany sytuacji podmiotu obowiązanego się do jej uregulowania. Mogą to być najróżniejsze okoliczności, najczęściej o charakterze negatywnym dla zobowiązanego (choroba, utrata pracy i inne nadzwyczajne zdarzenia). W ich wyniku podmiot, w którego możliwościach pierwotnie mieściło się uiszczenie należności może nie być już w stanie jej uiścić. Z tego względu sądy administracyjne doszły do wniosku, że w toku stosowania prawa muszą uwzględniać i takie sytuacje.

Mimo, że ww. wyrok zapadł na gruncie sprawy dotyczącej udzielenia ulgi w spłacie należności podatkowych to w mojej ocenie orzecznictwo to powinno mieć zastosowanie do udzielania ulg w spłacie należności innych, niż o podatkowym charakterze i to niezależnie od tego czy to są to należności publiczno- czy cywilnoprawne.

Kategorie
Aktualności

Podpisywanie załączników do pism wnoszonych przez ePUAP

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. I FPS 2/21) skarga stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, może być uznana za podpisaną jedynie, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Powyższa uchwała mimo, iż zgodnie z jej treścią dotyczy wyłącznie skarg składanych do WSA i NSA, w istocie ma dużo większe znaczenie praktyczne. Z jej treści wynika, że w przypadku skarg i skarg kasacyjnych składanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie wystarczy jedynie podpisanie pisma przewodniego, lecz podpisana powinna być również będąca jego załącznikiem skarga lub skarga kasacyjna. W mojej ocenie odnieść to należy jednak do każdego przypadku, w którym za pośrednictwem platformy ePUAP składane są wnioski do organów administracji publicznej (odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy). Ze zdroworozsądkowego punktu widzenia stanowisko to należy uznać za trafne i prawidłowe. W sytuacji, gdy formularz pisma ogólnego nie stanowi pisma (np. jego treść ogranicza się do zwrotu „w załączeniu przekazuję” lub w ogóle brak jest w nim treści) to, jak wskazał NSA stanowi swego rodzaju „kopertą”, do której zapakowane mogą być najróżniejsze pisma. De facto stanowi to przeniesienie reguł dotyczących podpisywania pisma „papierowych” (tj. zgodnie z KPA pism „utrwalonych w postaci papierowej”) na pisma elektroniczne (tj. zgodnie z KPA pism „utrwalonych w postaci elektronicznej”). W przypadku pism składanych w tradycyjnej „papierowej” formie wraz z załącznikami zawierającymi oświadczenia woli lub wiedzy Wymóg opatrzenia podpisem dotyczy przecież również tych załączników.
W konsekwencji, w mojej ocenie, również na gruncie przepisów KPA uznać należy, że podpisanie wyłącznie pisma ogólnego, w sytuacji, gdy dołączone są do niego załączniki zawierające oświadczenia wiedzy/woli itp. to również te załączniki powinno być podpisane. Skutkiem braku podpisu Powinno być uznanie przez organ, że pismo jest obciążone brakiem formalnym ze wszystkimi tego konsekwencjami (np. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 § 2 KPA).

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.