Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, podaję następujące informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest r.pr. Agnieszka Socha-Kisielewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Socha-Kisielewska; NIP: 7393239634, REGON: 520582353.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:

 • telefonicznie pod numerem: +48 789 089 907;
 • pod adresem e-mail: kancelaria@radcaolsztyn.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Mickiewicza 4 lok. 207, 10-549 Olsztyn.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 • dane podane przez Panią/Pana w związku z zawartą umową będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (m. in. ustalenie stanu faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • w przypadku kierowania zapytań za pomocą formularza kontaktowego/telefonicznie/email Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą tych środków – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem Kancelarii umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzania danych osobowych

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dane przekazane przez Klienta Kancelarii konieczne do świadczenia pomocy prawnej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim i adwokackim oraz podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe;
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe);
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą).

Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie powyższego okresu dane osobowe ulegają usunięciu

Prawa osób, których dane dotyczą

W sytuacjach wskazanych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego;
 • obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, prawo wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pani/Pan podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług prawnych.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.