Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą szczególnie wrażliwych kwestii między małżonkami, rodzicami a dziećmi, dlatego ich prowadzenie wymaga zarówno wiedzy, doświadczenia, dyskrecji jak i odpowiedniego wyczucia.

Oferta z zakresu prawa rodzinnego obejmuje zarówno doradztwo, jak i reprezentowanie w sprawach o:

1) rozwód;

2) separację;

3) alimenty;

4) ustalenie miejsca pobytu dziecka;

5) uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

6) podział majątku między byłymi małżonkami;

7) zarządzanie majątkiem dziecka.

Prawo rodzinne - jaka problematyka wchodzi w jego zakres?

Prawo rodzinne – jaka problematyka wchodzi w jego zakres?

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, poświęcony regulacji funkcjonowania rodziny w świetle przepisów, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Odnosi się to zarówno do relacji pomiędzy małżonkami, jak też ich obowiązków w stosunku do dzieci. Źródłem prawa rodzinnego w Polsce jest też Konstytucja RP. Stanowi ona, że małżeństwo i rodzicielstwo objęte są szczególną ochroną państwa.

Jakie zagadnienia prawne dotyczą związku małżeńskiego?

Od zawarcia związku małżeńskiego wszystkie prawa i obowiązki małżonków regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Znajdują się tam przepisy dotyczące:

  • uwarunkowań zawarcia małżeństwa,
  • majątku wspólnego małżonków,
  • rozwodu,
  • separacji,
  • unieważnienia małżeństwa.

Przykładowe sytuacje

Rozważenie kiedy zamiast dążyć do rozwodu warto skorzystać z możliwości separacji. Jakie mogą być przesłanki, aby żądać unieważnienia małżeństwa. Według przepisów nie może zawrzeć małżeństwa osoba będąca krewnym lub spowinowacona – czy sąd może w szczególnych przypadkach wydać zezwolenie?

Wszystkie związane z tym normy prawne mają za zadanie utrzymanie trwałości związku oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów na gruncie obowiązującego prawa. W razie trudności z interpretacją przepisów, warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, którego specjalnością jest polskie prawo rodzinne. W kancelarii radcy prawnego https://radcaolsztyn.pl/prawo-rodzinne zawsze gwarantowana jest obsługa prawna na najwyższym poziomie, przy zachowaniu pełnej dyskrecji dotyczącej wszystkich działań prawnych.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Polskie prawo rodzinne kieruje się zasadą dobra dziecka. Przy pełnieniu władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo do wszelkich działań prawnych w imieniu małoletniego dziecka. W tym do zarządu majątkiem dziecka dla ochrony spraw majątkowych dziecka.

W stosunku do dzieci władza opiekuńcza wyznacza szeroki zakres obowiązków. Rodzice mają obowiązek utrzymania dziecka na odpowiednim poziomie bytowym. Obowiązkiem rodziców jest także dbanie o zdrowie i edukację dzieci. Ochrona prawna małoletniego dziecka ma miejsce również wtedy, gdy jest to dziecko pozamałżeńskie drugiego małżonka.

Obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej istnieje już od chwili urodzenia dziecka. Rodzice muszą respektować wszystkie prawa dziecka. Każde dziecko ma prawo do godnego życia. Rodzice ponoszą koszty utrzymania dziecka oraz zawsze muszą mieć na celu dobro dziecka. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie wszelkich zasad objętych prawem rodzinnym, zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Kto może być pozbawiony prawa wykonywania władzy rodzicielskiej?

Prawo rodzinne wyraźnie określa, w jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej lub do odebrania władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska małżonków może być w pełni sprawowana, jeśli nie istnieją realne przesłanki do przypuszczeń, że może być zagrożone dobro dziecka. Natomiast w przypadku, gdy ze strony jednego lub drugiego małżonka dochodzi do rażącego zaniedbania obowiązków lub pojawiają się akty przemocy psychicznej albo fizycznej, sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W przypadku całkowicie niewydolnego wychowawczo małżeństwa, władza rodzicielska może być na podstawie przepisów z zakresu prawa rodzinnego czasowo ograniczona albo odebrana. W sytuacji odebrania władzy rodzicielskiej sąd może powierzyć wychowanie dzieci innej osobie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a obowiązek alimentacyjny

Odebranie władzy rodzicielskiej nie zwalnia od obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania dziecka. Obowiązkiem rodziców jest wspólne dbanie o zaspokojenie wszystkich potrzeb życiowych dziecka. Jeżeli w przypadku unieważnienia małżeństwa sąd powierzył dziecko osobie trzeciej, również rodzice muszą się przyczyniać do utrzymania dziecka.

Władza opiekuńcza – obowiązki i przywileje

Władza opiekuńcza to zespół praw i obowiązków w stosunku do zaspokojenia potrzeb bytowych i emocjonalnych dziecka. Jeśli jeden z małżonków pozbawiony jest wykonywania władzy rodzicielskiej, nadal ma możliwość pełnienia władzy opiekuńczej. Osoba, która sprawuje władzę rodzicielską nie może bez orzeczenia sądu pozbawiać drugiego małżonka możliwości widywania się z dzieckiem i wpływu na jego wychowanie. Również w razie potrzeby zarządzania majątkiem dziecka władza opiekuńcza upoważnia do pełnienia pieczy nad majątkiem dziecka.

Odebranie władzy rodzicielskiej może mieć charakter czasowy, ale w tym okresie przysługuje rodzicom władza opiekuńcza. Gdy nastąpi poprawa stosunków rodzinnych, rodzice mają prawo wystąpić do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Dlatego tak ważne jest, aby w czasie odebrania władzy rodzicielskiej nie rozluźniły się więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Prawo rodzinne – rozwiązania systemowe

W obrębie zakresu prawa rodzinnego funkcjonuje szereg przepisów, które chronią prawa małżonków, rodziców oraz dzieci. Prawo rodzinne wytycza zarazem obowiązki mające zapewnić w rodzinie prawidłowe relacje pod względem prawnym. W interpretacji tych przepisów może pomóc radca prawny, posiadający duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.