Kategorie
Aktualności

Odfrankowienie kredytu frankowego

Podstawą prawną działań sądów, jeśli chodzi o stwierdzanie nieważności albo odfrankowienie kredytów frankowych jest występowanie w umowach, na podstawie których udzielono tych kredytów, tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowień:

  • nieuzgodnionych indywidualnie z konsumentem,
  • kształtujących jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • rażąco naruszając jego interesy,
  • które nie dotyczą głównych świadczeń stron albo ich dotyczą, ale zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny.

Na pierwszy rzut oka stwierdzenie nieważności kredytu frankowego może postawić Kredytobiorcę, który nie spłacił jeszcze całości kredytu, w trudnej sytuacji. Związane jest to z koniecznością zwrotu do banku niespłaconej części kredytu. Jednak w większości spraw doszło już do spłaty całości lub przeważającej części wypłaconego kredytu. Jednocześnie, w ewentualnej sprawie o zwrot tej należności, sąd może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozłożyć spłatę zasądzonego świadczenie na raty.   

W przypadku osoby zadłużonej we franku szwajcarskim stwierdzenie nieważności umowy kredytowej nie jest jednak jedynym możliwym rozwiązaniem.

Żądanie odfrankowienia umowy kredytu oznacza wystąpienie do sądu z żądaniem ustalenia, że zawarte w niej klauzule, regulujące przeliczanie złotówek na franki szwajcarskie, stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Po wygranej Kredytobiorcy, umowa kredytu nadal będzie ważna, jednak bezskuteczna w zakresie tych zapisów. Zostaną one z niej niejako „wygumkowane” i będzie ona wykonywana tak, jak gdyby zapisów tych nigdy w tej umowie nie było.

Odfrankowienie kredytu nie pociąga więc za sobą tak dalekich skutków jak te, które wiążą się ze stwierdzeniem jego nieważności. Umowa kredytowa będzie nadal wykonywana, Kredytobiorca nadal będzie spłacał raty, a jego nieruchomość nadal będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu. Niemniej jednak:

  • kredyt frankowy stanie się klasycznym kredytem złotówkowym – oprocentowanym jednak w oparciu o stawkę SARON (następca LIBOR CHF), a nie o stawkę WIBOR, jak to ma miejsce przy kredytach złotówkowych,
  • bank będzie musiał dokonać przeliczenia pozostałych do spłaty rat, a ich wysokość się obniży,
  • zmniejszy się zadłużenie Kredytobiorcy wobec banku,
  • pozew o odfrankowienie kredytu można połączyć z żądaniem zwrotu nadpłaconych rat.

Jest to więc dobre rozwiązanie dla osób, które chcą się uwolnić od franka szwajcarskiego, jednak z różnych przyczyn nie chcą się „rozstawać” z bankiem, które im kredytu udzielił.

Podjęcie decyzji, które z rozwiązań jest korzystniejsze dla Kredytobiorcy (odfrankowienie kredytu frankowego albo jego unieważnienie), a w jego konsekwencji wybór strategii procesowej, powinna poprzedzić dokładana analiza wszystkich za i przeciw każdego rozwiązania. W szczególności będzie to kwestia sytuacji ekonomicznej Kredytobiorcy, wysokości kwot, jakich można dochodzić oraz ewentualnych i kosztów prowadzenia sprawy i ryzyk związanych z jej prowadzniem (roszczenia o wynagrodzenie za korzystnie z kapitału), z uwzględnieniem ciągle rozwijającego się orzecznictwa.

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi tzw. sprawy frankowe, tj. sprawy o unieważnienie i odfrankowienie kredytów frankowych na obszarze całego kraju, w tym dla klientów z Olsztyna i jego okolic.

Kategorie
Aktualności

Nieważność kredytu frankowego

nieważność kredytu frankowego

Dziś już niemal powszechnie wiadomo, że kredyty walutowe stanowiły swoistą pułapkę, zastawioną przez banki, na ich klientów. Wzrosty kursów walut przyczyniły się do licznych i niepotrzebnych dramatów osób pragnących nabyć własne M, a pozbawionych możliwości zadłużenia w złotówkach lub omamionych wizją niskich rat, sprzedawaną przez doradców kredytowych.

Obecnie sądy coraz częściej stają po stronie kredytobiorców, stwierdzając nieważność tych umów lub nakazując ich odfrankowienie.

Nieważność umowy oznacza, że jest ona traktowana, jak gdyby nie została zawarta, a każda ze stron powinna zwrócić drugiej stronie to, co jej świadczyła. Nie wywołuje ona zatem skutków prawnych i to już od dnia jej zawarcia.

W przypadku umów kredytowych we franku szwajcarskim (a także kredytów w innych walutach) dla osiągnięcia tego celu niezbędnym jest wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy. Jest to najdalej idące rozstrzygnięcie w tzw. sprawach frankowych. Po wygranej Kredytobiorcy umowa kredytu będzie uznana za nigdy nie zawartą. Nie będzie ona wywoływała skutków prawnych – i to zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlatego jej strony powinny zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły:

  • Bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wszystkie środki, które Kredytobiorca wpłacił mu wykonując nieważną umowę,
  • Kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę wypłaconego mu kredytu.

Jest to rozwiązanie korzystne dla Kredytobiorcy, ponieważ będzie on zobowiązany do oddania bankowi jedynie faktycznie wypłaconego mu kapitału, bez odsetek, prowizji i innych opłat. Nie jest to jednak jedyny skutek stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. Kredytobiorca nie tylko pozbędzie się negatywnych konsekwencji niekorzystnej umowy ale nadal pozostanie właścicielem nieruchomości, która po wykreślaniu wpisu o kredycie frankowym z księgi wieczystej nieruchomości, będzie wolna od obciążeń z tego tytułu.

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi tzw. sprawy frankowe, tj. sprawy o unieważnienie i odfrankowienie kredytów frankowych, na obszarze całego kraju, w tym dla klientów z Olsztyna i jego okolic.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.