Prawo cywilne

Prawo cywilne jest to podstawa prawa prywatnego i znajduje szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Reguluje stosunki prywatne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi podmiotami – są to m.in. wszelkiego typu umowy, niezależnie od tego czy chodzi o zakup gazety czy zakup domu basenem. W zakresie prawa cywilnego mieszczą się także kwestie m.in. spadków, służebności, współwłasności i posiadania.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną oraz udziela porad prawnych, w obszarze całego prawa cywilnego. Oferta z zakresu prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

1) doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o:

 •  zapłatę,
 • eksmisję,
 • naruszenie posiadania,
 • wydanie rzeczy,
 • wykonanie umowy,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • nabycie i dział spadku,
 • podział majątku.

2) sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych (w tym między innymi przedkładanych klientom przez deweloperów, biura nieruchomości i inne podmioty);

3) windykacja należności;

4) reprezentacja w toku negocjacji z innymi podmiotami w tym między innymi sporządzanie wezwań do zapłaty, a także odpowiedzi na takie wezwania;

5) sporządzenie pozwów, apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych a także nadzwyczajnych środków zaskarżenia w przypadku spraw podlegających kognicji sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Radca prawny Olsztyn
Agnieszka Socha-Kisielewska

Prawo cywilne. Źródła prawa cywilnego.

Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest autonomiczność podmiotów podlegających jego regulacjom (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Reguluje ono stosunki majątkowe i niemajątkowe między tymi podmiotami. Podstawowe regulacje, jeśli chodzi o prawo cywilne, zawarte są w przepisach Kodeksu cywilnego. Jednak prawo cywilne to nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego ale również cały szereg przepisów zawartych w ustawach odrębnych, których regulacje odnoszą się do sfery stosunków cywilnoprawnych. W tym zakresie można wskazać Prawo własności przemysłowej, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o własności lokali, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto przepisy z zakresu prawa cywilnego zawarte są też np. w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie czekowym, Prawie wekslowym, Prawie przewozowym oraz w Prawie upadłościowym.

Dziedziny prawa cywilnego

Prawo cywilne stanowi niezwykle szeroką dziedzinę prawa, na którą składa się szereg regulacji zawartych w wielu ustawach. Niektóre z nich, ze względu na kompleksowy charakter zawartych w nich regulacji określona są nazwami „Kodeks” lub „Prawo”. Jeśli chodzi prawo cywilne to można przykładowo wskazać na następujące jego części:

 • Część ogólna, zawierająca m.in. przepisy dotyczące zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, ochrony dóbr osobistych, czynności prawnych, terminów oraz przedawnienia.
 • Prawo rzeczowe – część ta reguluje wszelkie prawa dotyczące rzeczy ruchomych oraz nieruchomości. Klienci mogą otrzymać fachową pomoc w zakresie współwłasności użytkowania wieczystego oraz posiadania i służebności. Prawo rzeczowe obejmuje również służebności, zaś kwestie dotyczące hipotek oraz zastawów uregulowane są w odrębnych ustawach.
 • Prawo zobowiązań – dotyczy problematyki zawierania umów, bezpodstawnego wzbogacenia, zobowiązań, sprzedaży, pożyczek, najmu oraz spedycji.
 • Prawo rodzinne – część prawa cywilnego opierająca się o instytucje małżeństwa, pokrewieństwa, kurateli oraz opieki.
 • Prawo własności intelektualnej, stanowiące część prawa cywilnego, które swoim zasięgiem obejmuje prawo własności przemysłowej oraz prawa autorskie.

Prawo spadkowe, a dziedziczenie

Prawo spadkowe obejmuje zasady prawa cywilnego w zakresie dziedziczenia spadku. W tej części prawa cywilnego znajdują się zapisy dotyczące nabywania spadku oraz skutki, które wynikają z tego faktu. W prawie spadkowym zawarte są przepisy dotyczące dziedziczenia: ustawowego oraz testamentowego. W tym dziale zajmują znajdują się wszelkie przepisy prawa spadkowego. W dziale prawa cywilnego dotyczącego spadków określone są ścisłe wytyczne w kwestii dziedziczenia, spadkodawców, spadku, a także spadkobierców. W tym zakresie mogą otrzymać pomoc osoby nabywające spadek w różnych formach.

Warto podkreślić, że odrębnymi działami prawa cywilnego są:

 • Prawo pracy
 • Prawo rolne
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Prawo własności przemysłowej,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Prawo spółdzielcze.

To poszczególne dziedziny określające przepisy dotyczące prawa cywilnego, które odnoszą się do podmiotów prawa cywilnego, czyli osób prawnych i fizycznych. Prawo cywilne dotyczy także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną. Jego przepisy normują stosunki majątkowe, a także niemajątkowe, które określają przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym źródłem prawa cywilnego są zapisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Na tej podstawie radca prawny oferuje pomoc swoim Klientom. Dzięki dużemu doświadczeniu, a także znajomości prawa cywilnego mogę pomóc znaleźć skuteczne rozwiązania w nawet najtrudniejszych sytuacjach. Klienci mogą liczyć na moją pomoc w sytuacjach, które wydawałoby się, że są pozornie bez wyjścia.

Profesjonalna pomoc z różnych obszarów prawa cywilnego

Kancelaria radcy prawnego z Olsztyna podejmuje się reprezentacji sądowej w sprawach cywilnych swoich klientów. Radca prawny Agnieszka Socha-Kisielewska to profesjonalny pełnomocnik, który może występować w imieniu swojego Klienta przed sądem, w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa dotyczącego nieruchomości, a także w sprawach o zapłatę. Niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie do prowadzenia sprawy. Warto nadmienić, że przepisy regulujące postępowanie w sprawach cywilnych, czyli kodeksu postępowania cywilnego, określają wymogi dotyczące sporządzania pism na podstawie, których może zostać wszczęte postępowanie sądowe. Radca prawny przedstawia w nim m.in. twierdzenia, a także konkretne dowody na poparcie przytaczanych okoliczności.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.