Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi dział prawa publicznego, obejmujący ogół norm regulujących organizację oraz sposób działania organów administracji oraz wymaganego zachowania się osób fizycznych i innych podmiotów w związku z ich obowiązkami publicznoprawnymi. Prawo to dotyczy wszelkich dziedzin życia od kwestii związanych np. z uzyskaniem prawa jazdy do kwestii uzyskania karty stałego pobytu przez cudzoziemca oraz pozwolenia na budowę. Jako szczególne źródło tego prawa należy wskazać przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje sposób postępowania przed organami administracji publicznej.

Oferta z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy prawa administracyjnego, w szczególności:

1) proces inwestycyjny w budownictwie;

2) udzielanie ulg w spłacie należności publicznoprawnych (administracyjnych kar pieniężnych, podatków, a także niepodatkowych należności budżetowych);

3) ochrony danych osobowych;

4) zdrowia i chorób zawodowych;

5) uzyskiwania koncesji, pozwoleń i zezwoleń;

6) kontroli działalności przedsiębiorców;

7) reprezentacja podmiotów w postępowaniach administracyjnych w I oraz II instancji, w tym w sprawach o nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz z zakresu prawa budowalnego;

8) składanie środków odwoławczych (odwołań, zażaleń i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy) a także środków mających na celu wzruszenie decyzji ostatecznej (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, zmiana decyzji ostatecznej);

9) reprezentacja podmiotów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi;

10) sporządzanie wniosków, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniach, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prawo administracyjne - kategorie

Prawo administracyjne, to obok prawa cywilnego, jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Obejmuje ona wszystkie stosunki, jakie zachodzą pomiędzy obywatelami i innymi podmiotami, w tym osobami prawnymi, a administracją państwową bądź też jednostkami samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne stosuje się budując dom, rejestrując narodziny dziecka czy zgłaszając zgon osoby bliskiej. Reguluje ono też zakładanie działalności gospodarczej czy zameldowanie w miejscu zamieszkania.

Geneza prawa administracyjnego ogólnego

Początki prawa administracyjnego sięgają blisko 300 lat wstecz. Pierwsze przypadki jego zastosowania odnotowano końcem XVIII w., a powiązane były one z rewolucją francuską, która z poddanych uczyniła obywateli. Na rozwój prawa administracyjnego bardzo mocno wpłynął też ogólny rozwój prawa publicznego w państwach absolutyzmu oświeconego. Państwa te stały bowiem na gruncie policystyki, co sprawiało, że regulowały one życie społeczne w każdym jego najmniejszym aspekcie. Tym samym, zakreślały wyraźnie zakres oddziaływania prawa administracyjnego.

W późniejszych czasach, kiedy królował liberalizm, przepisy prawa administracyjnego wyznaczały głównie ramy działania administracji publicznej. Zakres jego oddziaływania zwiększał się wraz z poszerzaniem się państwowego interwencjonizmu.

Prawo administracyjne – kategorie

W Polsce prawo administracyjne podzielone jest na trzy kategorie: prawo materialne, prawo ustrojowe oraz prawo procesowe. 

  • Prawo administracyjne materialne. Zawiera ono normy prawa administracyjnego. Określa prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnego. Prawo administracyjne materialne opiera się na wielu aktach normatywnych, które regulują zadania oraz obowiązki organów administracji publicznej oraz innych podmiotów. Źródłami prawa administracyjnego materialnego są m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Prawo budowlane, ustawa o cudzoziemcach, czy też ustawa o obywatelstwie polskim. 
  • Prawo administracyjne ustrojowe. Określa ono zasady działania oraz strukturę administracji publicznej jako organizacji. Dotyczy ono tworzenia oraz przydzielania obsady organom i ich urzędom, budowy wewnętrznej, a także wzajemnych relacji pomiędzy organami i ich wszystkimi strukturami organizacyjnymi.
  • Prawo administracyjne procesowe. Dotyczy ono sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego. Określa sposób, zasady oraz kolejność czynności, jakie podejmowane są przez organy w celu wykonywania przepisów prawa administracyjnego.

Najbardziej rozbudowaną kategorią prawa administracyjnego jest prawo administracyjne materialne. To właśnie ono obejmuje liczne normy prawne. Postępowania administracyjne jest prowadzone co do zasady w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W Kodeksie tym znajdują się także przepisy określające zasady rozstrzyganie sporów kompetencyjnych czy sporów o właściwość. Co ważne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, nie regulują przebiegu postępowania przed sądem administracyjnym.

Dlaczego warto skorzystać z moich usług?

Kancelaria Rady Prawnego Agnieszka Socha-Kisielewska oferuje swoim Klientom profesjonalne wsparcie w ochronie, a także realizację ich uprawnień w różnego rodzaju postępowaniach przed organami administracji publicznej. Do naszych zadań należy m.in. sporządzanie skarg oraz wniosków do organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwanie pozwoleń, koncesji czy zaświadczeń, jakie są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne doradztwo z zakresu zagadnień prawa administracyjnego, w tym prawa administracyjnego procesowego, ustrojowego i materialnego.

Zajmuję się też prawem rodzinnymcywilnym oraz prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

Zapewniam kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Doradzam, odradzam, a także naprowadzam na właściwe tory. Przygotowuję skargi do sądów administracyjnych, reprezentując strony w całym postępowaniu. Udzielam też całościowego wsparcia prawnego przed organami administracji państwowej w procesach inwestycyjnych.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.