Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi dział prawa publicznego, obejmujący ogół norm regulujących organizację oraz sposób działania organów administracji oraz wymaganego zachowania się osób fizycznych i innych podmiotów w związku z ich obowiązkami publicznoprawnymi. Prawo to dotyczy wszelkich dziedzin życia od kwestii związanych np. z uzyskaniem prawa jazdy do kwestii uzyskania karty stałego pobytu przez cudzoziemca oraz pozwolenia na budowę. Jako szczególne źródło tego prawa należy wskazać przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje sposób postępowania przed organami administracji publicznej.

Oferta z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy prawa administracyjnego, w szczególności:

1) proces inwestycyjny w budownictwie;

2) udzielanie ulg w spłacie należności publicznoprawnych (administracyjnych kar pieniężnych, podatków, a także niepodatkowych należności budżetowych);

3) ochrony danych osobowych;

4) zdrowia i chorób zawodowych;

5) uzyskiwania koncesji, pozwoleń i zezwoleń;

6) kontroli działalności przedsiębiorców;

7) reprezentacja podmiotów w postępowaniach administracyjnych w I oraz II instancji, w tym w sprawach o nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz z zakresu prawa budowalnego;

8) składanie środków odwoławczych (odwołań, zażaleń i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy) a także środków mających na celu wzruszenie decyzji ostatecznej (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, zmiana decyzji ostatecznej);

9) reprezentacja podmiotów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi;

10) sporządzanie wniosków, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniach, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.