Skarga na brak dostępności

Ostatnio przyszło mi taszczyć wózek z dzieckiem po schodach, które nie miały żadnego podjazdu. Stąd dzisiejszy temat, czyli skarga na brak dostępności. Jest to środek przewidziany w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o dostępności”. Statystyki pokazują, że skarga ta nie jest zbyt często wykorzystywana, co wynika albo z niewiedzy o możliwości jej wniesienia, albo po prostu z rezygnacji tych, którzy na co dzień zmagają się z problemem braku dostępności.

Brak dostępności oznacza sytuację, w której produkt albo usługa nie posiada cechy lub cech pozwalających na korzystanie z tego produktu lub usługi przez osoby ze szczególnymi potrzebami na zasadzie równości z innymi osobami. Ograniczenia takie ustawodawca nazywa barierami – zaś ich definicja zawarta jest w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępności. Zgodnie z tym przepisem przez barierę należy rozumieć przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Na gruncie ustawy o braku dostępności pojęcie „osób ze szczególnymi potrzebami interpretowane jest dość szeroko, mianowicie do kategorii tych osób zalicza się m.in. osoby:

 • na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidome i słabowidzące,
 • głuche i słabosłyszące,
 • głuchoniewidome,
 • z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • starsze i osłabione chorobami,
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (a także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • z ciężkim lub nieporęcznym bagażem

oraz

 • kobiety w ciąży.

Postępowanie związane z brakiem dostępności wszczynane jest na wniosek  osoby ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzic, opiekun, kurator), po wykazaniu interesu faktycznego.

Wymagania formalne wniosku o zapewnienie dostępności:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Ustawa o dostępności nie przewiduje wymogu nie przewiduje wymogu podpisania wniosku o zapewnienie dostępności i brak jest podstaw prawnych do wzywania do uzupełnienia braków formalnych w tym zakresie.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w odpowiednim czasie lub w należyty sposób, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę tę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Wniesienie skargi na brak dostępności musi być poprzedzone złożeniem wniosku o zapewnienie dostępności w trybie art. 30 ustawy o dostępności.

Skargę wnosi się po upływie 30 dni od dnia, w którym:

 • upłynął ustawowy lub wyznaczony przez podmiot publiczny termin zapewnienia dostępności (terminy wynikające z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o dostępności),
 • wnioskodawca otrzymał zawiadomienie o braku możliwości zapewnienia dostępności (art. 31 ust. 3 ustawy o dostępności).

Elementy skargi na brak dostępności:

 1.  dane skarżącego (imię i nazwisko, ewentualnie adres, numer telefonu lub adres e-mail)
 2.  wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3.  wskazanie sposobu kontaktu ze skarżącym;
 4.  wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
 5.  podpis.

Do skargi można dołączyć kopię wniosku o zapewnienie dostępności – wówczas skarga nie musi zawierać elementów wskazanych w pkt 2 – 4 powyżej.

Informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym sprawach związanych z brakiem dostępności.  

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.